Profesionální kosmetika Alissa Beauté

S tou­to znač­kou kos­me­ti­ky jsem se popr­vé setka­la na našem rekva­li­fi­kač­ním kur­zu. Do té doby jsem o ní nesly­še­la. Sama jsem byla zvyk­lá, že spous­ta kos­me­ti­ček pou­ží­vá vět­ši­nou kos­me­ti­ku zna­ček ryor, alci­na, syn­ca­re a janssen. Já...

Jak jsem se dostala k masážím

Masér s vyso­kou školou “Ty máš vejš­ku a masí­ru­ješ?” Na tuto otáz­ku čas­to nará­žím s mými kli­en­ty. Ano, mám vyso­kou ško­lu a přes­to nese­dím v pohod­lí tep­lé­ho kanclu někde ve vel­ké firmě. Rekva­li­fi­ka­ci v obo­ru...