Studio Reunia

Masáž­ní a kos­me­tic­ké stu­dio v Iva­no­vi­cích na Hané

Jme­nu­ji se Šár­ka Pallo­vá a pomá­hám lidem najít si pro sebe v dneš­ním hek­tic­kém život­ním sty­lu chví­li rela­xu tak, aby se cíti­li zno­vu sami sebou. 

Studio Reunia

Masáž­ní a kos­me­tic­ké stu­dio
v Iva­no­vi­cích na Hané

Studio Reunia

Masáž­ní a kos­me­tic­ké stu­dio v Iva­no­vi­cích na Hané

Jme­nu­ji se Šár­ka Pallo­vá a pomá­hám lidem najít si pro sebe v dneš­ním hek­tic­kém život­ním sty­lu chví­li rela­xu tak, aby se cíti­li zno­vu sami sebou. 

Služby

Masáže a tejpování

Ajur­véd­ské a skan­di­náv­ské masá­že
Baň­ko­vá­ní
Kine­zi­o­ta­ping

Kosmetika

Kom­plet­ní ošet­ře­ní ple­ti
Úpra­va řas a obo­čí vč. bar­ve­ní
Vos­ko­vá depilace

Prodej produktů

Alissa Beau­té
Puri­ty Visi­on
Top­vet

Udě­lej­te si čas pro sebe!
Pomo­hu vám jej napl­nit péčí a kli­dem,
abys­te odchá­ze­li odpo­či­nu­tí do dal­ších povinností.

Blog

Novin­ky, tipy a zku­še­nos­ti ze svě­ta rela­xa­ce a péče o sebe.

Profesionální kosmetika Alissa Beauté

Profesionální kosmetika Alissa Beauté

S tou­to znač­kou kos­me­ti­ky jsem se popr­vé setka­la na našem rekva­li­fi­kač­ním kur­zu. Do té doby jsem o ní nesly­še­la. Sama jsem byla zvyk­lá, že spous­ta kos­me­ti­ček pou­ží­vá vět­ši­nou kos­me­ti­ku zna­ček ryor, alci­na, syn­ca­re a janssen. Já sama se sna­ži­la pou­ží­vat už od dob…

Jak jsem se dostala k masážím

Jak jsem se dostala k masážím

Masér s vyso­kou ško­lou “Ty máš vejš­ku a masí­ru­ješ?” Na tuto otáz­ku čas­to nará­žím s mými kli­en­ty. Ano, mám vyso­kou ško­lu a přes­to nese­dím v pohod­lí tep­lé­ho kanclu někde ve vel­ké fir­mě. Rekva­li­fi­ka­ci v obo­ru masá­ží jsem si děla­la pár měsí­ců před stát­ni­ce­mi na vysoké…

Masáže a tejpování

Relax a uvolnění

Základ mých masá­ží leží v ajur­védě. Při ajur­véd­ské masá­ži dochá­zí ke sti­mu­la­ci orgá­no­vých drah, toku ener­gie v těle a hlu­bo­ké sti­mu­la­ci tká­ní, kdy z těla odchá­zí toxi­ny. Tělo se uvol­ňu­je a regeneruje.

Antistre­so­vá masáž hla­vy (20 min.) 180 Kč
Šíje a záda (45 min.) 380 Kč
Indi­vi­du­ál­ní masáž (60 min.) 480 Kč
Manu­ál­ní lif­ting obli­če­je (60 min.) 500 Kč
Cel­ko­vá masáž základ­ní (90 min.) 660 Kč
Cel­ko­vá masáž spe­ci­ál (120 min.) 890 Kč

Pomoc od bolesti a úleva

Kine­zi­o­ta­ping způ­so­bu­je oka­mži­té pomi­nu­tí tla­ku v mís­tě zra­ně­ní. Obno­ví se díky tomu krev­ní a lym­fa­tic­ký oběh a zmi­zí rych­le i poci­ťo­va­ná bolest. Nao­pak fixač­ním tej­pem se dosa­hu­je pou­ze jedi­né­ho efek­tu – zpev­ně­ní, a to jak ve smys­lu ochra­ny nej­vy­tí­že­něj­ších čás­tí těla u zdra­vých jedin­ců, tak po úra­zech namís­to ortéz.

Cena za 1 CM tej­pu je 1,50 Kč

Baňkování

Jako dal­ší vyzkou­še­nou tech­ni­ku pou­ží­vám baň­ko­vá­ní. Při něm se oblast pokož­ky podro­bí pomo­cí baněk pod­tla­ku. Pou­ží­vá se jako pro­ti­bo­les­ti­vá meto­da při rev­ma­tis­mu, boles­tech klou­bů, zad, hla­vy, ale i při ast­ma­tu, cév­ních i orgá­no­vých chorobách.

Baň­ko­vá­ní — celé tělo (90 min.) 660 Kč
Baň­ko­vá­ní + masáž pro­ble­ma­tic­kých par­tií (vč. zába­lu) (75 min.) 580 Kč

šárka paullová na louce ve vysoké trávě

Masáže a tejpování

šárka paullová na louce ve vysoké trávě

Relax a uvolnění

Základ mých masá­ží leží v ajur­védě. Při ajur­véd­ské masá­ži dochá­zí ke sti­mu­la­ci orgá­no­vých drah, toku ener­gie v těle a hlu­bo­ké sti­mu­la­ci tká­ní, kdy z těla odchá­zí toxi­ny. Tělo se uvol­ňu­je a regeneruje.

Antistre­so­vá masáž hla­vy (20 min.) 180 Kč
Šíje a záda (45 min.) 380 Kč
Indi­vi­du­ál­ní masáž (60 min.) 480 Kč
Manu­ál­ní lif­ting obli­če­je (60 min.) 500 Kč
Cel­ko­vá masáž základ­ní (90 min.) 660 Kč
Cel­ko­vá masáž spe­ci­ál (120 min.) 890 Kč

Pomoc od bolesti a úleva

Kine­zi­o­ta­ping způ­so­bu­je oka­mži­té pomi­nu­tí tla­ku v mís­tě zra­ně­ní. Obno­ví se díky tomu krev­ní a lym­fa­tic­ký oběh a zmi­zí rych­le i poci­ťo­va­ná bolest. Nao­pak fixač­ním tej­pem se dosa­hu­je pou­ze jedi­né­ho efek­tu – zpev­ně­ní, a to jak ve smys­lu ochra­ny nej­vy­tí­že­něj­ších čás­tí těla u zdra­vých jedin­ců, tak po úra­zech namís­to ortéz.

Cena za 1 CM tej­pu je 1,50 Kč

Baňkování

Jako dal­ší vyzkou­še­nou tech­ni­ku pou­ží­vám baň­ko­vá­ní. Při něm se oblast pokož­ky podro­bí pomo­cí baněk pod­tla­ku. Pou­ží­vá se jako pro­ti­bo­les­ti­vá meto­da při rev­ma­tis­mu, boles­tech klou­bů, zad, hla­vy, ale i při ast­ma­tu, cév­ních i orgá­no­vých chorobách.

Baň­ko­vá­ní — celé tělo (90 min.) 660 Kč
Baň­ko­vá­ní + masáž pro­ble­ma­tic­kých par­tií (vč. zába­lu) (75 min.) 580 Kč

Kosmetika

šárka paullová ve vysoké trávě

Podpora přirozené krásy

Může­te si vybrat z jed­not­li­vých dru­hů ošet­ře­ní ple­ti (kom­plet­ní ošet­ře­ní, balí­ček pro mla­dou pleť, hloub­ko­vé čiš­tě­ní, lif­ting…), také úpra­vu a bar­ve­ní obo­čí i řas či vos­ko­vou depi­la­ci.

Pra­cu­ji s pro­fe­si­o­nál­ní pří­rod­ní der­mokos­me­ti­kou znač­ky Alissa Beau­té. Je zásad­ně bez para­be­nů, těž­kých sili­ko­nů, mine­rál­ních olejů, bar­viv, sul­fá­tů a není tes­to­vá­na na zví­řa­tech. A navíc je, dle slov mých kli­en­tek, veli­ce pří­jem­ná a krás­ně voní.

 

Ošet­ře­ní mla­dé ple­ti (tee­nage­ři)  (60 min.)  450 Kč
Kom­plet­ní kos­me­tic­ké ošet­ře­ní  (90–105 min.)  790 Kč
Spe­ci­ál­ní kos­me­tic­ké ošet­ře­ní Char­ming (120 min.) 990 Kč
Úpra­va + bar­ve­ní obo­čí a řas (30 min.)  200 Kč
Depi­la­ce od 120 Kč

Kosmetika

šárka paullová ve vysoké trávě

Podpora přirozené krásy

Může­te si vybrat z jed­not­li­vých dru­hů ošet­ře­ní ple­ti (kom­plet­ní ošet­ře­ní, balí­ček pro mla­dou pleť, hloub­ko­vé čiš­tě­ní, lif­ting…), také úpra­vu a bar­ve­ní obo­čí i řas či vos­ko­vou depi­la­ci.

Pra­cu­ji s pro­fe­si­o­nál­ní pří­rod­ní der­mokos­me­ti­kou znač­ky Alissa Beau­té. Je zásad­ně bez para­be­nů, těž­kých sili­ko­nů, mine­rál­ních olejů, bar­viv, sul­fá­tů a není tes­to­vá­na na zví­řa­tech. A navíc je, dle slov mých kli­en­tek, veli­ce pří­jem­ná a krás­ně voní.

Ošet­ře­ní mla­dé ple­ti (tee­nage­ři)  (60 min.)  450 Kč
Kom­plet­ní kos­me­tic­ké ošet­ře­ní  (90–105 min.)  790 Kč
Spe­ci­ál­ní kos­me­tic­ké ošet­ře­ní Char­ming (120 min.) 990 Kč
Úpra­va + bar­ve­ní obo­čí a řas (30 min.)  200 Kč
Depi­la­ce od 120 Kč

Prodej produktů

Péče, která pokračuje i doma

Ve svém stu­diu pra­cu­ji u všech slu­žeb zejmé­na s pří­rod­ní kos­me­ti­kou a tyto pro­duk­ty mám k dis­po­zi­ci i pro své kli­en­ty. Ráda dopo­ru­ču­ji věci, kte­ré mám sama na sobě vyzkou­še­né a kte­ré oprav­du fun­gu­jí. Pro­to u mě najde­te tyto osvěd­če­né značky:

Alissa Beau­té — ital­ská znač­ka pro­fe­si­o­nál­ní pří­rod­ní kos­me­ti­ky, se kte­rou pra­cu­ji při kos­me­tic­kém ošet­ře­ní pleti

Top­vet — čes­ká znač­ka pro­duk­tů zalo­že­ných na pří­rod­ních ingre­di­en­cích, pou­ží­vám pře­váž­ně jejich gely pro­ti rúz­ným nedu­hům a boles­tem sva­lů či kloubů

Puri­ty Visi­on — čes­ká pří­rod­ní kos­me­ti­ka vyrá­bě­ná v neda­lekých Střílkách.

 

Studio reunia šárka s kosmetikou, kterou prodává

Prodej produktů

Studio reunia šárka s kosmetikou, kterou prodává

Péče, která pokračuje i doma

Ve svém stu­diu pra­cu­ji u všech slu­žeb zejmé­na s pří­rod­ní kos­me­ti­kou a tyto pro­duk­ty mám k dis­po­zi­ci i pro své kli­en­ty. Ráda dopo­ru­ču­ji věci, kte­ré mám sama na sobě vyzkou­še­né a kte­ré oprav­du fun­gu­jí. Pro­to u mě najde­te tyto osvěd­če­né značky:

Alissa Beau­té — ital­ská znač­ka pro­fe­si­o­nál­ní pří­rod­ní kos­me­ti­ky, se kte­rou pra­cu­ji při kos­me­tic­kém ošet­ře­ní pleti

Top­vet — čes­ká znač­ka pro­duk­tů zalo­že­ných na pří­rod­ních ingre­di­en­cích, pou­ží­vám pře­váž­ně jejich gely pro­ti rúz­ným nedu­hům a boles­tem sva­lů či kloubů

Puri­ty Visi­on — čes­ká pří­rod­ní kos­me­ti­ka vyrá­bě­ná v neda­lekých Střílkách.

šárka pallová v lese

o mně

Kro­mě téměř 10 let zku­še­nos­tí v obo­ru vyu­ží­vám při masá­žích i osob­ní zna­lost pohy­bo­vé­ho apa­rá­tu. Když jako aktiv­ní spor­to­vec tej­pu­ji boles­ti­vá mís­ta, vím přes­ně, kam sáh­nout, aby při­šla maxi­mál­ní úle­va a uvolnění.

Pokud zrov­na netrá­vím čas se synem, u šicí­ho stro­je, růz­ný­mi dal­ší­mi ruko­děl­ný­mi čin­nost­mi nebo svou váš­ní pro per­ma­kul­tur­ní zahra­dy, je to prá­vě sport, kte­rý mi při­ná­ší vel­kou radost.

Pohyb mě baví a vím, jak je důle­ži­té, aby tělo bylo funkč­ní, pro­to se na celou vaši situ­a­ci dívám kom­plex­ně a dopo­ru­ču­ji přes­ně to, co vám v dané chví­li pomů­že nejvíce.

Fas­ci­nu­jí mě zna­los­ti našich babi­ček, ale záro­veň se pova­žu­ji za moder­ní ženu, tak­že i u kos­me­ti­ky spo­ju­ji pří­rod­ní pro­duk­ty s nej­no­věj­ší­mi meto­da­mi péče o pleť.

Neu­stá­le se v obou oblas­tech vzdě­lá­vám, aby naše setká­ní bylo napl­ně­no odpo­ví­da­jí­cí kva­li­tou. Vím, že je nároč­né najít si vol­né chví­le, ale čas věno­va­ný sobě samé­mu je ces­ta k dlou­ho­do­bé spo­ko­je­nos­ti v živo­tě.
Kdy se uvidíme?

šárka pallová v lese

O mně

Kro­mě téměř 10 let zku­še­nos­tí v obo­ru vyu­ží­vám při masá­žích i osob­ní zna­lost pohy­bo­vé­ho apa­rá­tu. Když jako aktiv­ní spor­to­vec tej­pu­ji boles­ti­vá mís­ta, vím přes­ně, kam sáh­nout, aby při­šla maxi­mál­ní úle­va a uvolnění.

Pokud zrov­na netrá­vím čas se synem, u šicí­ho stro­je, růz­ný­mi dal­ší­mi ruko­děl­ný­mi čin­nost­mi nebo svou váš­ní pro per­ma­kul­tur­ní zahra­dy, je to prá­vě sport, kte­rý mi při­ná­ší vel­kou radost.

Pohyb mě baví a vím, jak je důle­ži­té, aby tělo bylo funkč­ní, pro­to se na celou vaši situ­a­ci dívám kom­plex­ně a dopo­ru­ču­ji přes­ně to, co vám v dané chví­li pomů­že nejvíce.

Fas­ci­nu­jí mě zna­los­ti našich babi­ček, ale záro­veň se pova­žu­ji za moder­ní ženu, tak­že i u kos­me­ti­ky spo­ju­ji pří­rod­ní pro­duk­ty s nej­no­věj­ší­mi meto­da­mi péče o pleť.

Neu­stá­le se v obou oblas­tech vzdě­lá­vám, aby naše setká­ní bylo napl­ně­no odpo­ví­da­jí­cí kva­li­tou. Vím, že je nároč­né najít si vol­né chví­le, ale čas věno­va­ný sobě samé­mu je ces­ta k dlou­ho­do­bé spo­ko­je­nos­ti v živo­tě.
Kdy se uvidíme?

6 + 12 =

šárka pallová telefonuje

Bc. Šárka Pallová

STUDIO REUNIA

Mlýn­ská 367, Iva­no­vi­ce na Hané

Budo­va zdra­vot­ní­ho stře­dis­ka, prv­ní patro vlevo

+420 605 324 544

studioreunia@seznam.cz

Povinné údaje

Bc. Šár­ka Pallová

IČO: 07854129

Zapsa­ná v živ­nos­ten­ském rejstří­ku dne 30. 1. 2019 ve Vyškově

Vše­o­bec­né obchod­ní pod­mín­ky 

šárka pallová telefonuje

Bc. Šárka Pallová

STUDIO REUNIA

Mlýn­ská 367, Iva­no­vi­ce na Hané

Budo­va zdra­vot­ní­ho stře­dis­ka, prv­ní patro vlevo

+420 605 324 544

studioreunia@seznam.cz

IČO: 07854129

Zapsa­ná v živ­nos­ten­ském rejstří­ku dne 30. 1. 2019 ve Vyškově

Vše­o­bec­né obchod­ní podmínky